6.6 GRANS DIVISIONS DE LA HISTÒRIA DE LA TERRA

6.1-Temps Precàmbric

Es tracta d’una divisió una mica artificial de la història de la Terra. Agrupa tot el temps transcorregut fins a la diversificació biològica produïda a finals del Proterozoic i que dóna pas al Fanerozoico. Constitueix el 89% de la història terrestre i en ell succeeixen alguns dels fets més importants de la història del nostre planeta, com ara la seva pròpia formació, l’apar

ició de la vida o la formació dels primigenis continents.

El Temps Precambrià se sol organitzar en tres divisions cronològiques. Aquestes divisions tenen diferent valor, segons diversos autors. Per a uns es tracta de eons, per a altres d’eres i per a altres, simplement són “temps”. Les tres divisions són:

 • Hádic (4500-3800 ma)
 • Arcaic (3800-2500 ma)
 • Eó Proterozoic (2500-540 ma)

6.1.1 La Terra en l’ Hàdic (4.500 a 3.800 ma)

En aquest període de temps, es va produir la formació de la Terra al voltant del Sistema Solar.

En roques lunars , meteorits i algun satèl·lit del Sistema s’han calculat edats pròximes a 4.500 ma . No obstant això no hi ha roques terrestres anteriors a 3.800 ma ja que la tectònica de plaques i l’erosió han esborrat els rastres més antics que poguessin haver existit . En aquest lapse de 700 ma es va anar refredant la superfície terrestre ..

L’atmosfera terrestre és completament reductora  és a dir, no té oxigen gas i està formada per gasos com l’hidrogen , el metà , amoníac , CO2 , etc . La superfície terrestre rep continus impactes de meteorits que retarden el refredament de la seva superfície , situació que es perllonga fins uns 3900 ma .

 

Principals esdeveniments de l’Hàdico

 •     Formació de la Terra .
 •     Formació de la primera atmosfera ( sense oxigen ) .
 •     Gran bombardeig meteorític .
 •     Formació de la Lluna .
 •     Formació d’oceans primitius .
 •     Formació de la litosfera .
 •     Formació de les primeres roca

6.1.2- La Terra en l’Arcaic (3.800 a 2.500 ma):

Comença fa 3.800 ma, edat de les primeres roques sedimentàries més antigues conegudes i dipositades en ambient marí . Representen la primera evidència d’hidrosfera.

El fet més important és l’aparició de la vida sobre la Terra . Els primers éssers vius serien Procariotes  anaerobis . De la seva existència ens han arribat microfòssils amb edats màximes d’uns 3.600-3.500 ma.

Cap als 3.200-3.300 ma, en refredar-se la Terra , va aparèixer la primera litosfera continental ( 150-200 km espesor ) . A partir d’aquest moment va començar la Tectònica de Plaques ja que s’han troabt evidències del primer rift continental amb una antiguetat de 2.700 ma.

S’inicia el desenvolupament de plataformes continentals i la formació dels grans cratons . Durant aquest període tenen lloc una gran activitat tectònic – magmàtica que finalitza fa 2.500 ma .

L’atmosfera tenia uns nivells d’oxigen inferiors a l’1 %. El ferro , en  oxidar-se, era fàcilment soluble pel que s’acumulava en les aigües oceàniques . Posteriorment es dipositava per l’acció de microorganismes en forma d’hidròxids i òxids en grans masses sedimentàries denominades Formacions de Ferro bandejat .

Principals esdeveniments:

 •     Aparició de les primeres cèl · lules anaeròbies heteròtrofes .
 •     Aparició de cèl · lules anaeròbies fotosintètiques = Cianobacterias .
 •     Primeres estructures d’origen biològic = Estromatolitos .
 •     Primers continents .
 •     Inici de la tectònica de plaques.
 •     Comença a alliberar oxigen cap a l’atmosfera .
 •     Cessa la pluja de meteorits .

6.1.3 La Terra Proteozoic (2.500 a 540 ma)

En aquest període tan ampli es van a estabilitzar els primers continents. Estaran sotmesos a un cicle de Tectònica de Plaques similar a l’actual que culminarà amb la primera gran acreció continental constituent de Pangea I.

Fa 2.300 ma succeeix la primera glaciació confirmada en la futura Gondwana.

També fa uns 2.100 ma apareixen les primeres cèl · lules Eucariotes (protistas). Són potser semblants a algues verdes fotosintètiques unicel · lulars, i han rebut el nom de Grypania.

Fa 1.800 ma es produeix el cràter d’impacte més antic que ha arribat a la nostra època: primeres superfícies continentals preservades de l’erosió. En els mars proterozoicos predominen 1 cèl · lules eucariotes que es van estenent per tot arreu. Aquestes cèl · lules estan englobades en el grup dels acritarcos.

En aquesta mateixa època es detecta un significatiu augment dels nivells d’O2 a l’atmosfera, superior a l’1%. L’atmosfera es fa oxidant i apareix una tènue capa d’ozó (O3). Fa 1.400 ma es produeix una altra de les grans adquisicions evolutives, la reproducció sexual.

Fa 1.000 ma es registren les primeres algues pluricel · lulars (metafites), vermelles i verdes. Entre 900-700 ma sorgeixen els primers individus dels dos regnes d’éssers vius que faltaven, fongs (FONGS) i animals (METAZOUS). És el desenvolupament explosiu de la biosfera.

Entre 1000-540 ma es donen les intenses glaciacions precámbricas. Potser són degudes a l’efecte antiinvernadero provocat per l’explosió demogràfica del plàncton calcari, que retira grans quantitats de CO2 de l’atmosfera. Aquestes glaciacions van poder originar la primera gran EXTINCIÓ d’éssers vius.

Fa uns 670 ma l’atmosfera arriba al 7% d’O2. Es desenvolupa la fauna de diacara, constituïda per invertebrats marins, que constitueix la primera gran explosió de vida sobre la Terra.

650 ma Formació de Pangea I.

600 ma Inici de la fragmentació de Pangea I.

Principals esdeveniments:

 •      Els primers continents s’uneixen formant Pangea I.
 •      Primeres cèl · lules aeròbies.
 •      Primeres cèl · lules eucariotes.
 •      Comença a formar-se la capa d’Ozó.
 •      Primers éssers vius pluricel · lulars: algues vermelles i verdes.
 •      Primeres glaciacions.
 •      Primers metazous: fauna d’Ediacara.
 •      Primers fongs.

6.2- Eó Fanerozoic (544 ma fins avui)

Fanerozoico = “Vida visible i cridanera“. Comprèn un període relativament curt de la història de la Terra. Des del punt de vista de la vida és el més important, ja que s’estendrà per tota la Terra, diversificant i augmentant el seu nombre en un procés tal que encara avui dia no s’ha acabat. Durant el Faneozoico tenen lloc les successives orogènies que han anat configurant els continents tal com els coneixem avui. Per conèixer els diferents aspectes de la superfície terrestre al llarg d’aquest eón pots recórrer la següent presentació.

Des del punt de vista de la vida és el més important, ja que s’estendrà per tota la Terra, diversificant i augmentant el seu nombre en un procés tal que encara avui dia no s’ha acabat. La conquesta dels ecosistemes terrestres ia gran diversitat de fauna va ser possible gràcies a l’aparició de les plantes terrestres i la seva gran diversificació:

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *